אורלי רובינשטיין - פרסומים

צור קשר

 • ענת פריאור
  המחלקה ללקויות למידה
  אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838 ישראל
 • E-mail: aprior@edu.haifa.ac.il
 • (משרד: 04-8249357 (פנימי 3357
 • אורלי רובינשטיין
  המחלקה ללקויות למידה
  אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838 ישראל
 • E-mail: orly.rubinsten@gmail.com
 • (משרד: 04-8288131 (פנימי 8131

JOURNAL ARTICLES

IMPORTANT NOTE: Downloading papers from this site is equivalent to asking me to send you a reprint. Namely, downloading is only for your own personal use and the downloaded papers should not be distributed for teaching, commercial or other purposes. By downloading papers from this site you indicate that you agree with these terms.Rubinsten, O., Korem, N., Levin, N., & Furman, T. (2020). Frequency-based Dissociation of Symbolic and Nonsymbolic Numerical Processing during Numerical Comparison.  Journal of Cognitive Neuroscience, 32(5), 762-782.

Rubinsten, O., Korem, N., Perry, A., Goldberg, M., & Shamay-Tsoory, S. (2020). Different neural activations for an approaching friend versus stranger: Linking personal space to numerical cognition. Brain and Behavior , e01613.

Sury, D., & Rubinsten, O. (2019). Children automatically process order: Evidence from an ‘ordinal Stroop’task. Cognitive Development, 52, 100812.

Rubinsten, O., Marciano, H., Eidlin Levy, H., & Daches Cohen, L. (2018). A framework for studying the heterogeneity of risk factors in math anxiety. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12, 291

Eidlin, H., & Rubinsten, O., (2017). Developmental dyscalculia and automatic magnitudes processing: Investigating interference effects between area and perimeter. Frontiers in Psychology.

Daches Cohen, L., & Rubinsten, O., . (2017). Mothers, Intrinsic Math Motivation, Arithmetic Skills, and Math Anxiety in Elementary School. Frontiers in Psychology, 8, 1939

Ashkenazi, S.,Rubinsten, O., & De Smedt, B. (2017). Editorial: Associations between reading and mathematics: genetic, brain imaging, cognitive and educational perspectives.Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00600

Tzelgov, J., Zohar-Shai, B., Labovich, T., Goldman, R., Ben Simon, A.,Rubinsten, O., (February 2017). Young Adults with Developmental Dyscalculia Do Represent and Process Number Magnitude (report). National Institute for Testing & Evaluation,  ISBN: 978-965-502-205-6

Rubinsten, O., & Karni, A. (2017). Innateness of magnitude perception? Skill can be acquired and mastered at all ages (commentary). Behavioral and Brain Sciences. doi:10.1017/S0140525X16000960, e164

Zohar, B., Karni, A., Tzelgov, Y., Rubinsten, O., (2017). It does exist! A left-to-right SNARC efect among native Hebrew speakers. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 43(4), 719 –728

Rapoport, S., Rubinsten, O., & Katzir, T. (2016). Teachers’ Beliefs and Practices Regarding the Role of Executive Functions in Reading and Arithmetic. Frontiers in Psychology, 7:1567. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01567

Rubinsten, O., (2015). Developmental Dyscalculia: A cognitive neuroscience perspective. Brain Disorders & Therapy

Rubinsten, O., Eidlin, H., Wohl, H., & Akibli, O. (2015). Attentional bias in math anxiety. Frontiers in Psychology. 6:1539. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01539

Huber, S., Sury, D., Moeller, K., Rubinsten, O., & Nuerk, H. -C. (2015). A general number-to-space mapping deficit in developmental dyscalculia. Research in developmental disabilities, 43, 32-42.

Rubinsten, O. (2015) Link between cognitive neuroscience and education: the case of clinical assessment of developmental dyscalculia. Frontiers in Human Neuroscience 9:304.

Prior, A., Katz, M., Mahajna, I., & Rubinsten, O. (2015). Number word structure in first and second language influences arithmetic skills. Frontiers in Psychology, 6, 266.‏

Hochman Cohen, H., Berger, A., Rubinsten, O., & Henik, A. (2014). Does the learning of two symbolic sets of numbers affect the automaticity of number processing in children?. Journal of experimental child psychology, 121, 96-110.

Kaufmann, L., Mazzocco, M. M. M., Dowker, A., von Aster, M., Göbel, S. M., Grabner, R., Henik, A., Jordan, N. C., Karmiloff-Smith, A. D., Kucian, K., Rubinsten O., Szűcs D., Shalev, R. and Nuerk, H.-C. (2013) Dyscalculia from a developmental and differential perspective. Frontiers in Psychology 4:516.

Leibovich, T., Ashkenazi, S., Rubinsten, O., & Henik, A. (2013). Comparative judgments of symbolic and non-symbolic stimuli yield different patterns of reaction times. Acta Psychologica, 144, 308-3015.

Perry, A., Rubinsten, O., Peled, A., & Shamay-Tsoory, S. G. (2013). Don't stand so close to me: A behavioral and ERP study of preferred interpersonal distance. NeuroImage, 83, 761-769.

Leibovich, T., Diesendruck, L., Rubinsten, O., & Henik, A. (2013). The importance of being relevant: Modulation of magnitude representations. Frontiers in Developmental Psycholog, 26.

Rubinsten, O., Sury, D., Lavro, D., & Berger, A. (2013). Processing ordinality and quantity: ERP evidence of separate mechanisms. Brain and Cognition, 82, 201-212.

Furman, T., & Rubinsten, O. (2012). Symbolic and non symbolic numerical representation in adults with and without developmental dyscalculia. Behavioral and Brain Functions, 8, 55.

Rubinsten, O., Bialik, N., & Solar, Y. (2012). Exploring the relationship between math anxiety and gender through implicit measurement. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 1-9.

Rubinsten, O., & Sury, D. (2011). Processing ordinality and quantity: The case of Developmental Dyscalculia. PloS ONE, 6, e24079.

Henik A, Leibovich T, Naparstek S, Diesendruck L, & Rubinsten O. (2011). Quantities, amounts, and the numerical core system. Frontiers in Human Neuroscience, 5, 186.

Goldfarb, L., Henik, A., Rubinsten, O., & Yafit, B. D. (2011). The numerical distance effect is task dependent. Memory and Cognition, 39, 1508-1517.

Kaufmann, L., Guilherme, W., Rubinsten, O., & Henik, A. (2011). Meta-analysis of developmental fMRI studies investigating typical and atypical trajectories of number processing and calculation. Developmental Neuropsychology, 36, 763-787.

Rubinsten, O. & Tannock, R. (2010). Mathematics anxiety in children with developmental dyscalculia. Behavioral and Brain Functions, 6:46.

Rubinsten, O. & Henik, A. (2010). Co-morbidity: Cognition and Biology Count!. Behavioral and Brain Science, 33, 168-170.

Ashkenazi, S. Rubinsten, O. & Henik, A. (2009). Attention, automaticity and developmental dyscalculia. Neuropsychology, 23, 535-540.

Rubinsten, O. (2009). Co-occurrence of developmental disorders: The case of Developmental Dyscalculia. Cognitive Development, 24, 362-370.

Rubinsten, O. & Henik, A. (2009). Developmental dyscalculia: Heterogeneity may not mean different mechanisms. Trends in Cognitive Science, 13, 92-99.

Cohen Kadosh, R., Henik, A., & Rubinsten, O. (2008). Are Arabic and verbal numbers processed in different ways? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 34, 1377-1391.

Rubinsten, O. Bedard, A. C., & Tannock, R. (2008). Methylphenidate improves general but not core numerical abilities in ADHD children with co-morbid dyscalculia or mathematical difficulties. Open Journal of Psychology, 1, 11-17.

Cohen Kadosh, R., Henik, A., & Rubinsten, O. (2007). The effect of orientation on number word processing. Acta Psychologica, 124, 370-381.

Rubinsten, O., & Henik, A. (2006). Double dissociation of functions in developmental dyslexia and dyscalculia. Journal of Educational Psychology, 98, 854-867.

Rubinsten, O., & Henik, A. (2005). Automatic activation of internal magnitude: A study of developmental dyscalculia. Neuropsychology, 19, 641-648.

Cohen Kadosh, R., Henik, A., Rubinsten, O., Mohr, H., Dori, H., Van de Ven, V., Zorzi, M., Hendler, T., Goebel, R., & Linden, D. (2005). Are numbers special? The comparison systems of the human brain investigated by fMRI. Neuropsychologia, 43, 1238-1248.

Rubinsten, O., Henik, A., Berger, A., & Shahar-Shalev, S. (2002). The development of internal representations of magnitude and their association with Arabic numerals. Journal of Experimental Child Psychology, 81, 74-92.

Rubinsten, O., & Henik, A (2002). Is an ant larger than a lion? Acta Psychologica, 111, 141-154.

BOOK CHAPTERSHenik, A., Rubinsten, O., & Ashkenazi, S. (Forthcoming). Developmental dyscalculia as a heterogeneous disability. In R. Cohen Kadosh. (Ed.). Oxford Handbook of Mathematical Cognition. Oxford University Press.

Sury, D. & Rubinsten, O. (2012). Ordinal Processing of Numerical and Non-numerical Information. In Z. Breznitz, O. Rubinsten, V. J. Molfese & D. L. Molfese (Eds.), Reading, writing, mathematics and the developing brain: Listening to many voices (Vol. 6, pp. 209-232). Dordrecht; New York: Springer.